FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

19
Липень
2021

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Шереметинська Олександра Геннадіївна

магістрант, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Сумський національний аграрний університет

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ

(Фінансові відносини)

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Важливою складовою виробничо-господарської діяльності вітчизняних підприємств є дебіторська заборгованість, яка виникає внаслідок розрахунків з постачальниками, покупцями, замовниками, фінансовими органами та працівниками. Значна її частка в загальній структурі оборотних активів спричиняє низьку платоспроможність, знижує фінансову стійкість, ліквідність підприємства та підвищує ризик фінансових збитків. Для успішного функціонування підприємства важливого значення набуває управління дебіторською заборгованістю, через яке можна впливати на результати його діяльності.

Необхідно зазначити, що наявність дебіторської заборгованості на підприємстві пов’язана з пошуком компромісного рішення між можливим ризиком та доходністю, оптимальний розмір якої визначається як порівняння доходів від інвестованих у дебіторську заборгованість коштів та пов’язаних з цим витрат. Існуючі процедури та моделі поведінки підприємства із наявними та потенційними контрагентами щодо стягненням дебіторської заборгованості за своєю суттю і є управління дебіторською заборгованістю підприємства, яка в свою чергу є складовою менеджменту підприємства.

В економічній літературі немає єдиного підходу до трактування поняття

«управління дебіторською заборгованістю». Вчений А. Ходус процес управління розглядає з точки зору узгодженості руху дебіторської заборгованості, яка відображається у сформованій сумі вільних коштів та рівні платоспроможності за різними періодами, що аналізуються.

Такі вчені як Т. В. Момот, В. О. Безугла, Ю. О. Тараруєв схиляються до думки, що управління дебіторською заборгованістю являє собою частину загального управління оборотними активами підприємства, що спрямована на збільшення обсягів реалізації продукції та полягає в оптимізації розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її оплати [1].

Науковці П. А. Фісуненко, С. В. Літовченко стверджують, що управління дебіторською заборгованістю сприяє прискоренню розрахунків, підвищення ліквідності активів та зростанню платоспроможності. Для ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємству необхідно застосовувати методики комплексного аналізу дебіторської заборгованості, володіти методикою обґрунтування наданих знижок, а також можливих часових меж прийнятної відстрочки платежу [2].

Вчений-економіст О. Ф. Сапаріна вважає, що управління дебіторською заборгованістю умовно можна поділити на два узагальнених блоки: 1) кредитна політика, яка дає змогу максимально ефективно використовувати дебіторську заборгованість як інструмент збільшення рівня продаж; 2) комплекс заходів, які спрямовані на зниження рівня ризику виникнення простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості [3].

Науковець Г. Ямненко зазначає, що управління дебіторською заборгованістю необхідно розглядати як механізм постійного пошуку найбільш раціональних зв’язків з економічним середовищем та його спроможність досягти успіху на ринку за рахунок ефективного керування фінансовими ресурсами підприємства [4].

Розглянувши різні підходи щодо управління дебіторською заборгованістю, вважаємо, що його доцільно розглядати як інтегрований процес планування, організації, координації, мотивації та контролю за станом дебіторської заборгованості, який необхідний для досягнення стратегічних цілей підприємства.

Через обмеженість фінансових ресурсів, жорсткі умови конкуренції, низьку платоспроможність контрагентів управління дебіторською заборгованістю стає нагальною потребою для вітчизняних підприємств. Це складний, багатоплановий процес, що залежить від плідної співпраці всіх підрозділів підприємства та комплексного врахування широкого кола впливових чинників.

Для    ефективного    управління  виробничо-господарською   діяльністю підприємства потрібно здійснювати не тільки кількісний аналіз його фінансово- економічних      показників    та  стратегічно      важливих  перспектив управління активами підприємства, а також застосовувати якісний аналіз, головне завдання якого є виявлення видів продукції за якими виникає найбільша дебіторська заборгованість.     Також     важливе     значення     в     управлінні дебіторською заборгованістю мають планування, організація, та контроль роботи з дебіторами. Отже, ефективне управління дебіторською заборгованістю вітчизняних підприємств в умовах нестачі оборотних коштів з урахуванням конкретних тактичних та стратегічних цілей має бути єдиним процесом, який передбачає

застосування альтернативних методів управління капіталом підприємства в цілому.

Література:

  1. Момот Т. В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. К.: Цент учбової літератури. 712 с.
  2. Фісуненко П. А. Покращення управління дебіторською заборгованістю сучасних підприємств. Економічний простір. № 75. С. 250–262.
  3. Сапаріна О.Ф., Методологічні основи аналізу дебіторської заборгованості. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015. Випуск 3 С. 865-
  4. Ямненко Г.   Механізм    управління                 дебіторською  заборгованістю підприємства. Траектория науки. Т. 3, № 2. С. 5.1-5.7.

Керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів,

банківської справи та страхування Конєва І.І.