FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Квітень
2021

Безпекові компетентності фахівця в контексті впровадження стандарту iso 45001:2018

Немченко Ю.
Кучменко О.
Компанець Е.
(Київ, Україна)
ОСВІТА
(Освіта у напрямку БЖД,
охорони праці і цивільного захисту)
БЕЗПЕКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ISO 45001:2018
Компетентнісний підхід набуває дедалі більшої актуальності серед науковців та практиків, що пов’язано перш за все з інтенсивною трансформацією суспільних запитів до освітніх послуг та підвищенням вимог до сучасного фахівця, який повинен своєчасно реагувати на зміни, що пов’язані з технологізацією сучасного життя і виробництва, збільшенням об’єму фахової інформації. Розвиток новітніх технологій та впровадження їх у повсякденне життя докорінно трансформує звичне для людини природне середовище, доповнюючи його новими досі невідомими небезпеками. За таких умов, орієнтація на підготовку кваліфікованого фахівця не зводиться лише до досягнення високого рівня професійної компетентності, а й передбачає обов’язкову соціальну підготовку, яка гарантує людині компетентність у питаннях трудового права, соціальну захищеність та активність, творчу свободу та безпекову обізнаність. Це вимагає від освітньої системи, яка здійснює підготовку фахівців різних галузей економіки, формувати відповідні знання та навички аналізу умов середовища, прогнозування рівня ймовірності прояву небезпек, визначення величини ризику потенційних небезпек, та планування заходів, які максимально зменшать негативний вплив на життя і здоров’я людини. Сформована безпекова компетентність дозволить фахівцям активно діяти у різних життєвих умовах, завчасно виявляти та локалізовувати потенційні загрози. Особливо цінною під час навчання є практика використання передового досвіду та практик, які опираються на діюче міжнародне та національне законодавство та стандарти. Для збереження трудового потенціалу ISO у 2018 році розробила новий міжнародний стандарт ISO 54001:2018 «Системи управління професійною безпекою та здоров’ям. Вимоги та настанови до застосування» [1].

В ньому враховані вимоги Британського стандарту OHSAS 18001, міжнародні трудові норми, конвенції та керівні принципи Міжнародної організації праці (МОП), європейські директиви, різні чинні міжнародні та національні стандарти в цій галузі. Особливістю нового документу є більш широкий погляд на безпеку, який включає в себе безпеку співробітників компанії, підрядників, клієнтів та відвідувачів організації. Такий підхід підвищує соціальну та екологічну відповідальність організації, сприяє зниженню рівня ризиків на робочих місцях, створенню більш безпечних умов праці, сприяє підвищенню прибутковості компанії. Вимоги стандарту оптимально інтегруються з сучасними процесами управління організації будь якого розміру та сфери діяльності. Такий підхід дозволяє вибудувати цілісну систему управління професійною безпекою та здоров’ям, інтегрувавши новий стандарт з іншими міжнародними стандартами: система управління якістю (ISO 9001), система управляння довкіллям (ISO 14001), система менеджменту безпеки харчової продукції (ISO 22000). Варто зазначити, що структура цих стандартів побудована відповідно до циклу Шухарта-Демінга (DPCA) – емпіричного процесу постійного поліпшення. Цикл починається з планування, яке здійснюється на основі аналізу ризиків та вимог нормативно-правових документів, потреб працівників та політики у сфері безпеки. Розроблений план на наступному етапі слід планомірно реалізовувати. Аудит (моніторинг) дозволить встановити наскільки реалізація плану дозволяє досягнути запланованої мети. Результати моніторингу дозволяють змінювати та коригувати раніше розроблені плани з урахуванням практичного досвіду. Цикл замкнувся і робота виходить на нове коло. Головним завданням циклу повинна стати зосередженість на ризик-орієнтованому мисленні, яке зорієнтоване на використання можливостей та попередження небажаних результатів. Застосування процесного підходу в контексті професійної безпеки та здоров’я, реалізовує такі базові принципи: дотримання вимог національного законодавства та стандартів; аналіз процесів з позиції створення додаткових цінностей; досягнення результативного функціонування процесів; поліпшення процесів на основі постійного моніторингу безпекової ситуації. Базовим інструментом профілактичних заходів з протидії небезпекам залишається механізм ризик-орієнтованого підходу, проте стандарт передбачає доповнення його окремими процесами, які опираються на ризик-орієнтоване мислення. Це поняття, на думку Данько Н. і Теличко Д., пов’язане з прописаними в новому стандарті компетентностями працівників та формуванням в організації корпоративної культури, яка забезпечує процес постійного виявлення прихованих небезпек [2, 4].
Впровадження стандарту в життєдіяльність компанії в питаннях охорони праці сприятиме впровадженню найкращих світових практик та інтеграції системи безпеки праці в цілісну систему управління підприємством. Це позитивно вплине на формування корпоративної культури та іміджу організації, підвищить рівень захищеності працівників, сприятиме збереженню якості їх здоров’я.
Література:
1. Стандарт ISO 45001: 2018 «Системи управління професійною безпекою та здоров’ям. Вимоги та настанови до застосування».
2. Данько Н.І., Теличко К.Е. ISO 45001. Очікувані зміни в управлінні безпекою та здоров’ям [Електронний ресурс]/ Н.І. Данько, К.Е. Теличко// Охорона праці і пожежна безпека – 2017 – No12 – С. 36 – Режим доступу: http://oppb.com.ua/articles/iso-45001-ochikuvani-zminy-v-upravlinni-profesiynoyu-bezpekoyu-ta-zdorovyam