FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Квітень
2021

Актуальність впровадження та розвитку судової інженерно-екологічної експертизи

Варик Ганна
Тернопіль, Україна
ПРАВО
(Екологічне, земельне та аграрне право)
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
В умовах науково-технічного прогресу, що супроводжується інтенсивним забрудненням навколишнього природного середовища відходами виробництв та іншими шкідливими речовинами, забрудненням або псуванням земель, забрудненням атмосферного повітря та водних ресурсів, незаконним полюванням, заняттям рибним, звіриним або іншим промислом, незаконним вирубуванням лісу та іншим негативним антропогенним впливом на довкілля, зростає роль судочинства в установленні фактичних обставин екологічних правопорушень.
Проблема протидії екологічним правопорушенням за сучасних умов має комплексний та інтегративний характер, що зумовлюється деструктивним впливом цих посягань на довкілля, можливими шкідливими наслідками для життя й здоров’я людей, майна, безпеки виробництва, системи господарювання в державі [2].
Одним із чинників, які знижують ефективність розкриття, розслідування та попередження екологічних правопорушень, є недостатній рівень використання спеціальних знань під час досудового розслідування та судового розгляду справ з метою встановлення негативного впливу цих правопорушень і спричинених ними наслідків для навколишнього природного середовища.
Усе це зумовлює актуальність розвитку судової інженерно-екологічної експертизи як самостійного й важливого сучасного напряму судово-експертної діяльності. Зміст екологічної експертизи – це реалізоване у кримінальному провадженні, цивільній, господарській або адміністративній справі науково обґрунтоване дослідження, що спрямоване на встановлення обставин і фактів негативного антропогенного впливу на конкретні (локальні) об’єкти навколишнього середовища, пов’язаних з порушенням екологічного законодавства, і висновки якого можуть бути визнані джерелами доказів чи використані як засоби доказування в ході судового розгляду цих справ [3].
Загалом судова екологічна експертиза – це процесуальна дія, суттю якої є спеціальне дослідження, спрямоване на встановлення пов’язаних із порушеннями вимог екологічного законодавства обставин і фактів про екологічну подію, що призвела до загибелі людей, заподіяння шкоди їхньому здоров’ю, великих матеріальних збитків, забруднення навколишнього середовища, а також до інших тяжких наслідків, проведене у передбаченому процесуальним законом порядку обізнаними в галузі екології та певних прикладних наук особами за дорученням органу, що проводить розслідування, чи суду з метою встановлення фактичних даних, які у формі висновку судового експерта можуть стати доказом для встановлення істини у кримінальній, цивільній, адміністративній чи господарській справі [1].
З позицій сталого природокористування судова інженерно-екологічна експертиза є кінцевою методично-процедурною ланкою в системі державного забезпечення екологічної безпеки. За призначеними судовими інженерно-екологічними експертизами, зокрема, підтверджуються або спростовуються результати перевірок органів Державної екологічної інспекції України (ДЕІ) щодо виявлених ними порушень у діяльності природокористувачів. Висновки СІЕЕ використовуються як докази у слідчих та судових провадженнях.
Диспозицією більшості статей розділу VIII Кримінального кодексу України передбачено як в якості основної, так і кваліфікуючої ознаки розмір шкоди (збитків), завданих внаслідок скоєного злочину. Для правильної кваліфікації дій (бездіяльності) суб’єкта злочину у ході розслідування необхідно встановити точний розмір цієї шкоди (збитків). Без наявності спеціальних знань у галузі екології та економіки зазначене питання вирішити неможливо. Тому перелік завдань, які вирішуються інженерно-екологічною експертизою, включає в себе питання комплексного характеру, пов’язані з економічною оцінкою наслідків, завданих внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Отже, враховуючи вищевикладене, запровадження та розвиток судової інженерно-екологічної експертизи як самостійного класу експертних досліджень – це закономірний процес, необхідність якого зумовлена реаліями сьогодення, а ще більшою мірою – завтрашнього дня, оскільки екологічні проблеми займають усе більше місце в житті сучасного суспільства, у промисловості та економіці.
Література:
1. Бордюгов Л. Г. Судово-екологічна експертиза: теоретичні аспекти. Вісник Академії адвокатури України. 2008. Вип. 12. С. 124-126.
2. Гончаренко В.Г., Гора І. В.: наук.-практ. посібник / за заг. ред. В.Г. Гори, І.В. Гончаренка. Київ: Юрінком-Інтер, 2015. 504 с. С.
3. Туровець Ю.М., Кравчук О.В. Проблеми використання спеціальних знань при розслідування злочинів проти довкілля в умовах дії нового кримінального процесуального законодавства України. Криміналістичний вісник. 2014. № 2. С. 21-27.