FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Квітень
2021

Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони здоров’я людини

Іваничко Олександра
(Кривий Ріг, Україна)
ПРАВО
(Адміністративне і фінансове право)
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Тим самим можна зазначити, що людина має право й на охорону здоров’я, а саме гарантування умов її фізичного існування і здатністю здійснювати інші свої конституційні права [1].
На цей час в Україні рівень охорони здоров’я прагне бажати більшого. Аналізуючи стан здоров’я населення України та діяльності закладів охорони здоров’я, можна стверджувати про незадовільну медико-демографічну ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності, від’ємний природний приріст населення, скорочення середньої тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб.
Значну роль у причині великої кількості захворюваності та смертності відіграє напружена екологічна та санітарно-епідемічна ситуація пов’язана із забрудненням довкілля, у тому числі джерел водопостачання, неочищеними стічними побутовими та промисловими водами, відходами, незадовільним санітарно-комунальним станом населених пунктів, об’єктів харчування, торгівлі тощо.
Інтереси сучасного суспільства потребують заходи гарантій у захисті своїх конституційних прав, а саме свого здоров’я. Одним із цих заходів є вдосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності в галузі охорони здоров’я населення.
Можна виділити науковців, вчених які займалися дослідженням даної теми: Братель С. Г., Грянка Г. В., Колпаков В. К., Коломоєць Т. О., Співак М. В., Олефір В.І., Стрельченко О. Г., Пастух І. Д., Рябченко О. П., Шкарупа В.К. та ін.
Підставою для виникнення адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність настає у разі порушення адміністративно-правових норм, слугує найважливішим юридичним засобом забезпечення їх реального виконання, дотримання і застосування [2].
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність [3].
Глава 5 розділу ІІ Особливої частини КУпАП України «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення» [3] включає доволі великий перелік притягнень до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення.
Крім того, список адміністративних правопорушень у КУпАП є доволі великим і міститься у різних його главах, але всі проступки зазначені в кодексі – це лише проступки з так званим формальним складом, тобто обов’язковою ознакою виступає лише факт вчинення протиправного діяння (крім недодержання стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні та використанні (експлуатації) продукції (ст. 170 КУпАП), коли для притягнення до адміністративної відповідальності обов’язкове настання шкідливих наслідків – зниження якості, псування або наднормативні втрати продукції), тому кожне з діянь зазначених в КУпАП буде вважатися адміністративним правопорушенням відразу ж після його вчинення, всупереч тому, чи настав протиправний результат від вчинення того чи іншого правопорушення і чи мав місце причинний зв’язок між діянням та цими результатами (наслідками) [2].
За порушення в галузі охорони здоров’я населення адміністративним законодавством визначені такі види адміністративних стягнень, як: штраф; адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення [3].
Отже, з усього вищенаведеного можна стверджувати, що КУпАП України потребує вдосконалення, а саме необхідно виокремити главу під назвою «Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я населення», у якій передбачити норми, що встановлюють відповідальність за правопорушення, об’єктом посягання яких є суспільні відносини у сфері охорони здоров’я населення. Також необхідно вдосконалити главу новими нормами які б більше точніше встановлювали відповідальність за порушення тих чи інших адміністративних норм у сфері охорони здоров’я.
Література:
1. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. К. : Юрінком Інтер, 2008. 256 c.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. № 51. Ст. 1122.
Науковий керівник: доктор економічних наук,
доцент Котковський Володимир Станіславович