FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

23
Квітень
2021

Адаптація навчально-методичних матеріалів транспортних спеціальностей до ринку перевізних послуг м. маріуполя

Білокузов Олег
(Маріуполь, Україна)
ОСВІТА
(Проблеми підготовки фахівців)
АДАПТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО РИНКУ ПЕРЕВІЗНИХ ПОСЛУГ М. МАРІУПОЛЯ
Зміни в державно-політичному устрої та соціально-економічного життя країни роблять серйозний вплив на систему вищої освіти. У зв’язку з цим освіта повинна чутливо реагувати на запити ринку праці, орієнтуючись на зміну ситуації.
Якість підготовки молодих фахівців визначається, насамперед, глибиною і міцністю професійних знань, умінь застосовувати їх на практиці, а також придбанням конкретних навичок, що характеризують практичну цінність випускника, який вміє виконувати функції, визначені кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста. Відповідність випускників даним вимогам стало особливо актуальним в наш час у ситуації жорсткої конкуренції на ринку праці.
Сьогодні роботодавець зацікавлений у випускнику, який має в рівній мірі і професійні компетенції, що відповідають основним видам професійної діяльності, і загальні компетенції, що включають здатність розуміти сутність і соціальну значимість своєї майбутньої професії, виявляє до неї стійкий інтерес, організовує власну діяльність, аналізує робочу ситуацію, несе відповідальність за результати своєї роботи, використовує інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.
Актуальність проблеми адаптації студентів до професійної діяльності зумовлена тим, що за період навчання в коледжі у молодшого спеціаліста повинні бути закладені основи професіоналізму, сформовані потреба і готовність до безперервної самоосвіти в змінних умовах сьогодення.
Важливим напрямом у реалізації адаптації студентів транспортних спеціальностей до подальшої професійної діяльності є взаємодія з потенційними партнерами, а також урахування їх вимог і рекомендацій в процесі розробки навчально-методичної і програмної документації з підготовки фахівців. Така взаємодія спрямована на забезпечення сучасних і перспективних вимог до молодших спеціалістів, які висуваються з боку роботодавців.
В ході взаємодії передбачається здійснити:
– розроблення єдиної стратегії взаємодії структурних підрозділів коледжу з роботодавцями;
– формування механізмів активної взаємодії циклової комісії зі стратегічними партнерами з числа роботодавців, які мають значний вплив на ринок праці в м. Маріуполі та його передмістях;
– розроблення механізму залучення представників автотранспортних організацій до участі в навчальному процесі, оцінки та рецензування навчальних і робочих програм, а надалі і коригування навчальних планів спеціальності за рахунок варіативної частини;
– облік вимог і рекомендацій роботодавців за тематикою курсового та дипломного проектування, а також методики їх реалізації;
– організацію нових підходів до практичної підготовки з урахуванням потреб автотранспортних організацій;
– вивчення спеціалізованого програмного забезпечення, що застосовується в автотранспортних організаціях;
– залучення студентів до спільної з роботодавцем науково-виробничої діяльності.
У цьому зв’язку особливо важливо, щоб студенти, які активно включилися в процес оволодіння знаннями і способами їх освоєння з початкових етапів навчання, усвідомлювали, що спільна робота з роботодавцями дозволяє модернізувати освітній процес, сформулювати і довести до студентів професійні компетенції та вимоги роботодавців
Слід зазначити, що процес підготовки молодших спеціалістів автотранспортного спрямування в сучасних умовах повинен ґрунтуватися на застосуванні принципів прямого і зворотного зв’язку з роботодавцями і бути побудованим з урахуванням взаємодії двох типів ринків – ринку освітніх послуг і ринку праці.
Цілком очевидно, що зберегти свої позиції на ринку освітніх послуг, досягти суспільного визнання і, тим самим забезпечити поетапний розвиток, сьогодні зможуть лише ті навчальні заклади, які зможуть налагодити взаємодію насамперед з потенційними роботодавцями, а також органами виконавчої влади на місцях, іншими навчальними закладами.
Література:
1. Дуальна освіта в Україні. Презентація концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2390411-dualna-osvita-v-ukraini.html.
2. Закон України «Про Освіту» // Відомості Верховної Ради. 2017. № 38-39. ст.380.
3. Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти Розпорядження Кабінет Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р [Електронний ресурс] http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80
4. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: навч. посіб. для магістрантів зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / [авт.-укл.: Т.О.Дороніна]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 250 с.